GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
Atık su Parası İptal Kararı

Sayın Orjan'lılar;

Hatırlayacağınız üzere sitemiz Duyuru ve Haberler kısmında Burhaniye Belediyesine ödenecek vergiler başlığı altında 18.03.2008 tarihinde bir yazı yayınlamış (Okumak için tıklayın) bu yazımda Burhaniye Belediyesinin Orjan üyelerinden atık su parası adı altında bir vergi almasının yasal ve mümkün olmadığını belirtmiştim. Geçen zaman içinde 2 eski Orjan üyesi bu konuda belediye aleyhinde dava açmış ve mahkeme davacı lehinde sonuçlanarak belediyeyi aldığı atık su paralarını geri ödemeye mahkum etmiştir. İlgi yazımın teyidi olan ve beni haklı çıkaran mahkeme kararını aşağıda tensiplerinize arz ederim.

Saygılarımla
Kaya Keten

T.C
Balıkesir
Vergi Mahkemesi
Esas No    : 2007/1191   Karar No    : 2008/348

DAVACI                     : Sultaniye Erpak, Elmas Demir
VEKİLİ                       : Av. Erkan Horuz 857. Sokak No:6/608 Konak-İzmir
DAVALI                     : Burhaniye Belediye Başkanlığı BURHANİYE
DAVANIN ÖZETİ        : Burhaniye Belediyesi Bahçelievler Muhtarlığına bağlı Orjan sitesine kayıtlı 79/9 ada parselde kayıtlı yazlık konuta ilişkin olarak tahakkuk ettirilip 17.08.2007 tarihinde 15435 sicil no lu tahsil makbuzu ile itirazi kayıtla yatırılan 1996-2007 yılları arası atık su ücretinin atık su parasının temizlik vergisi kanununun yürürlüğe girdiği 01.01.1994 tarihinden sonra çevre temizlik vergisi içinde değerlendirilmekte ve ayrıca atık su bedeli Büyükşehir Belediyeleri dışında alınmadığı ileri sürülerek iptali ve ödeme tarihinden itibaren iadesi istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ  : Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Balıkesir Vergi Mahkemesince işin gereği düşünüldü:
Dava davacı adına tahakkuk ettirilip 17.08.2007 tarihinde 15435 sicil no lu tahsil makbuzu ile itirazi kayıtla yatırılan 1996-2007 yılları arası atık su bedeline ilişkindir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının mükerrer 44. ncü maddesinin 1. nci fıkrasında "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir 12. nci fıkrasında Belediyeler atık su ile ilgili olarak da: Katı atıklarla ilgili bina guruplarının topluca veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve su tüketim bedelini aşmamak üzere meclislerince belirlenen miktarda çevre temizlik vergisi alırlar. Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sayılır ve bu bedelle birlikte tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş belediyelerde ise atık su bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir" Hükümleri yer almıştır. 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanununun 13. maddesinde kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık tarifesine göre ücret alınacağı belirtilmiş, 23. maddesinde su satışı kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler yapılacağı bu tarifelerin tespitinde yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme ıslah ve tevsi masraflarının ve % 10 dan aşağı olmayacak nispette bir kar oranının esas alınacağı hükme bağlanmış ayrıca kanuna 19.06.1986 gün ve 19139 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 3305 sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen ek 4 maddesinde bu kanunun diğer büyük şehir belediyelerinde de uygulanacağı öngörülmüştür.
Dava dosyasının ve 14.12.2007 tarihli Mahkememizin ara kararına davalı belediyeden gelen dokümanın incelenmesinden Orjan kooperatifi ve tüm konutlardan çevre temizlik vergisi 1319 sayılı yasa gereğince her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilip Resmi Gazetede yayınlanan oranlara göre alınmadığı davalı belediyenin 2560 sayılı İstanbul Su ve  Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna dayanarak atık su bedeli tahsilatı yaptığı belediye meclisince kabul edilen tarifelere göre atık su bedellerinin tahsil edildiği anlaşılmıştır.
Somut olay ve mevzuat hükümleri birlikte irdelendiğinde 2560 sayılı İstanbul Su ve  Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun uyarınca kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık sadece Büyük Şehir Belediyelerince ücret alınabileceği anlaşılmaktadır. Davalı idarenin Büyük Şehir Belediyesi olmadığı tartışmasız olduğundan davacıdan 2560 sayılı Kanuna göre atık su istenilmesinde yasal isabet bulunmamaktadır.
Davacı kurumun faiz istemine gelince: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 4369 sayılı Kanunun 2. maddesiyle eklenen 112. maddesinin 4. fıkrasında fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde bu tutarlara sürenin sonundan itibaren düzenleme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı kanuna göre belirlenen tecil faiz oranında hesaplanan faizin 20. madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm uyarınca faize hükmedilebilmesi için yükümlüler tarafından idareye bir başvuruda bulunulmuş ancak düzeltme yapılmamış olması veya idarece resen düzeltme yapılması gerekmektedir.
Olayda ise idareye böyle bir başvuruda bulunulduğuna ve idarece süresinde düzeltme yapılmadığına ilişkin bir durum söz konusu olmadığından yukarıda anılan hükmün uygulanmasına olanak bulunmadığı gibi ayrıca bu kanun maddesi dışında kanunlarda devletin haksız yere aldığı vergi için faiz ödeyeceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığından davacı kurumun yasal faiz isteminin reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle davanın kısmen kabulüne, davacılar adına tahakkuk ettirilip 17.08.2007 tarihinde 15435 sicil no lu tahsil makbuzu ile itirazi kayıtla yatırılan 1996-2007 yılları arası atık su ücretinin davalı idarece davacılara iadesine, davacıların yasal faiz isteminin reddine, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin tarafların haklılık oranlarına göre 25.00 YTL nin davalı idareden alınarak davacılara verilmesine, davalı idareden 11.00 YTL karar harcı alınmasına, harcın tahsili için Burhaniye Vergi Dairesi Müdürlüğüne harç tahsil müzekkeresi gönderilmesine, davacılardan 3.00 YTL karar harcı alınmasına, 13.12.2007 tarih ve 26729 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Ücret Tarifesinin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 no lu bendi parantez içi hükmü uyarınca  takdir edilen 195.00 YTL vekalet ücretinin davalı idarece davacıların vekiline ödenmesine, artan posta ücretinin istem halinde Mahkememizce davacılara iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde Bursa Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 05.03.2008 tarihinde karar verildi.

Hakim
Mesut TOKGÖZ
(102093)

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR